Zásady ochrany osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Martin Hlávka, se sídlem 28. řijna 1141, Neratovice 277 11.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Martin Hlávka, se sídlem 28. řijna 1141, Neratovice 277 11.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec, společník či externí pracovník správce.

Text poučení

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom, (1) jaké osobní údaje shromažďujeme, (2) jak s těmito údaji nakládáme, (3) k jakým účelům osobní údaje využíváme, (4) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje poskytnout, (5) jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (6) kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

S Vašimi osobními údaji vždy nakládáno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna jejich bezpečnost.

Jaké údaje budou zpracovány

 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro provoz nabízených služeb,

za účelem vzájemné komunikace, zpravidla na základě vaší poptávky. Abychom mohli vaší poptávce vyhovět, ukládáme si vaše identifikační údaje po nezbytně nutnou dobu, max. však po dobu 2 let,

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 2 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Vezměte, prosím, na vědomí, že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na jejich opravu a výmaz,
 • právo na omezení zpracování a
 • právo podat ve smyslu čl. 21 odst. 4 nařízení GDPR námitku proti zpracování.

V případech kdy budete chtít tato svá práva vůči Správci uplatňovat, je nezbytné kontaktovat Správce na elektronické adrese mhlavkam@seznam.cz. Každé takové podání bude Správcem vyhodnoceno a o výsledku tohoto vyhodnocení bude subjekt osobních údajů ze strany Správce informován, a to ve lhůtě 30 dní jdoucích od doručení takovéhoto podání Správci.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.